Gikker-palvelun käyttöehdot

31.10.2022

 

1. Palvelun kuvaus

Gikker (myöhemmin Palvelu) on Pocket Manager Finland Oy:n (myöhemmin PMF) omistama ja ylläpitämä esiintyjille ja esiintyjiä etsiville tarkoitettu sähköinen palvelualusta, joka sisältää laskutuspalvelun (myöhemmin Laskutuspalvelu). Palvelun avulla kuka tahansa esiintyjää etsivä tilaaja (myöhemmin Tilaaja) pystyy hakemaan itselleen sopivaa Palveluun rekisteröitynyttä esiintyjää (myöhemmin Esiintyjä), lähettämään tälle varauspyynnön esiintymispalvelusta (myöhemmin Esiintymispalvelu) ja Esiintyjän hyväksyttyä varauspyynnön vahvistamaan varauksen ja pyytämään laskua. Palvelu toimii Esiintyjille Laskutuspalveluna. Laskutuspalvelusta vastaa Suomen Keikkalasku (2883508-5) (myöhemmin Suomen Keikkalasku) näissä käyttöehdoissa määriteltyjen sopimuskohtien mukaisesti. 

Palvelu sisältää hakukoneen, jolla Tilaaja voi erilaisten hakuehtojen avulla etsiä sopivia Esiintyjiä. Esiintyjien sijoitus hakutuloksissa perustuu automatisoituun algoritmiin, mutta Tilaaja voi niitä myös halutessaan muokata. Automaattiseen sijoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. esiintymisarvostelut, profiilissa annettujen tietojen laatu ja määrä sekä esiintymispaikan ja Esiintyjän välimatka suhteessa Tilaajan ilmoittamaan esiintymispaikkaan.

 

2. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Palvelun käyttöehdot toimivat sopimuksena Tilaajan, Esiintyjän, PMF:n ja Suomen Keikkalaskun välillä. Sopimus koskee Palvelun käyttöä, Palveluun tuotettavaa sisältöä, Palvelun kautta syntyvää Esiintymispalvelua, Esiintymispalvelun laskutusta ja palkanmaksua, sopimuksen osapuolten vastuualueita ja mahdollisia riitatilanteita. Hyväksyessään käyttöehdot Tilaaja ja Esiintyjä sitoutuvat noudattamaan niitä. Tilaajan ja Esiintyjän katsotaan hyväksyvänsä käyttöehdot rekisteröityessään Palvelun käyttäjiksi.

 

3. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Esiintyjän rekisteröityminen palveluun tapahtuu luomalla itselleen tai edustamalleen ryhmälle julkisen artistiprofiilin. Samalla Esiintyjä ilmoittaa vastuuhenkilön, joka vastaa Esiintyjän Palvelussa olevien tietojen ylläpidosta ja päivittämisestä sekä PMF:lle tehtävien maksujen suorittamisesta. Mikäli vastuuhenkilö on alle 18-vuotias, huoltajalta on saatava kirjallinen suostumus rekisteröintiin ja toimitettava pyydettäessä PMF:lle. Vastuuhenkilö voi olla yksityinen henkilö tai y-tunnuksella toimivan yrityksen/yhdistyksen vastuuhenkilö. Jos Esiintyjä on ryhmä, vastuuhenkilö voi lisätä Esiintyjän laskutustietoihin muiden ryhmän jäsenten tietoja.

Rekisteröitymisen ja artistiprofiilin luomisen yhteydessä Esiintyjää pyydetään ilmoittamaan itsestään perustietoja kuten Esiintyjän nimi, vastuuhenkilön nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot, Esiintyjän sijaintipaikkakunta, lyhyt kuvaus esiintymispalveluista sekä esiintymispalkkio ja matkustuslisän suuruus. Palveluun rekisteröityminen edellyttää vähintään yhden profiilikuvan lataamista. Esiintyjällä tulee olla oikeus Palveluun lataamiensa kuvien käyttöön. Profiilikuvat eivät saa antaa väärää kuvaa Esiintyjästä. Palvelu kannustaa esiintyjää lisäämään julkiseen profiiliinsa myös video- ja äänimateriaalia itsestään. Esiintyjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Tilaaja rekisteröityy Palveluun varatessaan Esiintymispalvelua. Tilaajaa pyydetään tällöin ilmoittamaan itsestään perustietoja, kuten nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilaaja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Esiintyjän ja Tilaajan tulee antaa Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Esiintyjän ja Tilaajan henkilötiedot tallennetaan PMF:n asiakasrekisteriin ja Suomen Keikkalaskun asiakasrekisteriin. Esiintyjän ja Tilaajan henkilötietoja käsitellään PMF:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja Keikkalaskun asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.  Rekisteröitymällä palveluun Esiintyjä ja Tilaaja vahvistavat perehtyneensä tietosuojaselosteisiin ja hyväksyvät tietojen käsittelyn tietosuojaselosteissa todetun mukaisesti.

Rekisteröitymällä Palveluun Tilaaja ja Esiintyjä hyväksyvät nämä käyttöehdot ja sitoutuvat niitä noudattamaan.

 

4. Veloitukset

Palveluun kuuluu vuosimaksu, jokaisesta sovitusta Esiintymispalvelusta veloitettava palvelumaksu ja mahdollinen laskun toimitusmaksu. Lisäksi esiintyjä voi halutessaan liittyä Premium-esiintyjäksi (jatkossa Premium) lisämaksusta. Rekisteröityessään Esiintyjä sitoutuu Palvelun voimassa olevan hinnaston mukaiseen vuosimaksuun, joka laskutetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Tämän jälkeen vuosimaksu laskutetaan vuosittain alkaen kyseisestä päivämäärästä. Vuosimaksu laskutetaan Esiintyjän ilmoittamalta vastuuhenkilöltä ja voidaan myös yksipuolisesti kuitata Esiintyjän osuudesta Esiintymispalvelun hinnasta.

Suomen Keikkalasku veloittaa jokaisesta sovitusta ja laskutetusta esiintymisestä Esiintyjältä voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun, joka on määritelty tarkemmin kohdassa 8.

PMF:n veloituksiin sisältyy kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

PMF:llä ja Suomen Keikkalaskulla on yksipuolinen oikeus muuttaa veloituksia ilmoittamalla siitä Palveluun rekisteröityneille.

PMF pidättää yksipuolisen oikeuden yrityksenä toimivien Esiintyjien poikkeavaan hinnoitteluun. 

 

4.1 Premium-asiakkuus

Esiintyjä voi valita Palvelussa Premium-asiakkuuden. Tämä on lisämaksullinen ominaisuus, jolla Esiintyjä saa omaan profiiliinsa Palvelussa erikseen määritellyt lisätoiminnot. Premium-esiintyjät listautuvat esiintyjähaussa ensimmäisiksi ja heillä on mahdollisuus tehdä profiiliinsa video- ja ääniupotuksia. Premium-asiakkuuden maksu veloitetaan Esiintyjältä tilatun premium-jakson mukaan. PMF pidättää yksipuolisen oikeiden Premium-jäsenyyden ehtojen muutoksiin.

 

5. PMF:n ja Suomen Keikkalaskun rooli

PMF toimii Palvelun tuottajana ja Suomen Keikkalasku vastaa Laskutuspalvelusta. PMF ja Suomen Keikkalasku eivät toimi Esiintyjän tai Tilaajan agenttina, edustajana, eivätkä vastaa Esiintyjän tai Tilaajan toimista taikka mahdollisista laiminlyönneistä tai rikkomuksista. PMF ja Suomen Keikkalasku eivät ole vastuussa Tilaajien toiminnasta palvelussa tai heidän tekemistään varauksista tai tarjouspyynnöistä. PMF ja Suomen Keikkalasku eivät vastaa Esiintyjän hinnoittelusta tai Esiintymispalvelun toteutuksesta. Suomen Keikkalasku sitoutuu laskuttamaan Esiintyjän ja Tilaajan sopiman Esiintymispalvelun hinnan Tilaajalta ja toimittamaan palkanmaksun kohdassa 8. määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Sopimus Esiintymispalvelusta syntyy Tilaajan ja Esiintyjän välille, eikä PMF tai Suomen Keikkalasku ole kyseisen sopimuksen osapuoli, eikä vastaa Esiintyjän tai Tilaajan Esiintymispalvelun toteuttamiseen liittyvistä sopimusvelvoitteista, muuten kuin näissä käyttöehdoissa määritellyin osin.

 

6. Palvelun sisältö

PMF pyrkii siihen, että Palvelu on mahdollisimman korkeatasoista. PMF vastaa Palvelun visuaalisesta ilmeestä ja sen toiminnallisuudesta. Esiintyjä vastaa oman profiilinsa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. PMF:lla on yksipuolinen oikeus välittömästi sulkea näiden käyttöehtojen vastainen Esiintyjä-profiili ja purkaa Palvelua koskeva sopimus. PMF kehittää Palvelua, ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

 

7. Sopimus Esiintymispalvelusta

Sopimus Esiintymispalvelusta muodostuu Esiintyjän ja Tilaajan välille ja sillä hetkellä, kun Esiintyjä on hyväksynyt Tilaajan varauksen ja Tilaaja on vahvistanut varauksen.

Sopimuksen sisältö määräytyy Tilaajan varauspyynnön, Esiintyjän varausvahvistuksen sekä soveltuvin osin näiden ehtojen mukaisesti. Sopimus Esiintymispalvelusta voi synty Esiintyjän ja Tilaajan välillä myös muussa yhteydessä kuin Palvelussa. Tällöin Esiintyjä on velvollinen tiedottamaan Tilaajaa Palvelun käyttöön liittyvistä käyttöehdoista. Lisäksi Tilaaja ja Esiintyjä voivat tarkemmin sopia Esiintymispalvelun ehdoista, ei kuitenkaan PMF:n tai Suomen Keikkalaskun näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia heikentäen.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Esiintyjän ja Tilaajan välille muodostu näiden ehtojen perusteella missään olosuhteissa työsuhdetta, eikä Tilaajalla näin ollen ole minkäänlaisia työnantajavelvoitteita Esiintyjään nähden. Esiintyjä ja Tilaaja vastaavat itsenäisesti omaan toimintaansa liittyvistä velvoitteista, kuten vakuutuksista, veroista ja muista mahdollisista maksuista ja viranomaisvelvoitteista, poislukien näissä käyttöehdoissa määritellyt Laskutuspalvelun velvoitteet.

PMF ei ole muilta, kuin näissä käyttöehdoissa määritellyiltä osin Esiintymispalvelua koskevan sopimuksen osapuolena, eikä miltään osin vastaa Esiintyjän ja Tilaajan sopimusvelvoitteista. PMF toimii Palvelun tuottajana ja Suomen Keikkalasku laskutuspalvelun tuottajana.

 

7.1 Esiintymispalvelun hinnan määräytyminen

Esiintymispalvelun hinta koostuu perushinnasta ja matkustuslisästä. Esiintyjä voi määritellä artistiprofiiliinsa perushintoja erilaisille esiintymisille, joita Palvelussa nimitetään seteiksi (Setti). Esiintyjä määrittelee yhteen Settiin hinnan euroina, tietoja esiintymisen kestosta ja mahdollisia lisätietoja Settiin liittyen. Esiintyjä määrittelee myös matkustuslisät eri välimatkoille Esiintyjän ilmoittamasta kotipaikkakunnasta laskettuna. Matkustuslisän suuruus määräytyy tapahtumapaikan ja Esiintyjän kotipaikan välimatkan mukaisesti, jonka järjestelmä laskee, ja se lisätään Tilaajalle näkyvään kokonaishintaan automaattisesti. Tilaaja valitsee Esiintyjää varatessaan haluamansa Setin ja määriteltyään tapahtumapaikan näkee Esiintymispalvelun kokonaishinnan, jonka mukaan varauspyyntö tehdään. Palvelun kautta ei lähetetä tarjouspyyntöjä, vaan kaikki hinnat ovat näkyvissä Tilaajalle. Jos Palvelua tai Palvelun toimintoja käytetään tarjouspyyntöjen kysymiseen tai lähettämiseen, tai Tilaajan ja Esiintyjän väliseen viestintään ohjaten kuitenkin Esiintymispalvelun maksun Palvelun ulkopuolelle, PMF:llä on yksipuolinen oikeus poistaa tällä tavoin toiminut Esiintyjä tai Tilaaja Palvelusta.

 

7.2 Tapahtumaominaisuuden käyttäminen

Tilaaja voi halutessaan ilmoittaa Palveluun oman tapahtumansa, johon hakee Esiintyjää. Tällöin Esiintyjä voi hakea esiintyjäksi kyseiseen tapahtumaan kirjautuneena järjestelmään. Tilaajana toimiva tapahtuman järjestäjä ilmoittaa tapahtuman yhteydessä tiedot tapahtumasta. Näihin tietoihin kuuluvat paikkakunta, ajankohta, kuvaus tapahtumasta ja kuva. Tapahtuman järjestäjä voi ilmoittaa kuvauksen yhteydessä myös esiintymispalkkion. Tällöin hinta ei määräydy Esiintyjän määrittelemien Settien perusteella, vaan kuvauksessa kerrotun esiintymispalkkion mukaan. Tapahtuman järjestäjä toimii Tilaajana ja tekee varauksen järjestelmän tapahtumaominaisuuden kautta kuvauksessa ilmoittamansa hinnan mukaisesti. Muilta osin varausprosessi etenee näissä käyttöehdoissa kuvatun mukaisesti.

 

8. Varaaminen, laskutus ja velvoitteet

Tilaaja varaa Esiintymispalvelun Palvelun kautta. Tilaaja lähettää Esiintyjälle varauspyynnön ja Esiintyjän hyväksyttyä varauspyynnön, Tilaaja vahvistaa varauksen. Tämän jälkeen sopimus Esiintymispalvelusta on syntynyt ja Esiintyjä voi lähettää laskutustiedot laskutuslomakkeella Palvelun kautta.

 

8.1 Yleistä

PMF:n ja Esiintyjän välille muodostuu muodollinen työsuhde, joka ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Esiintyjä ei työskentele PMF:n alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan oman työn tekijänä. Suomen Keikkalasku hoitaa esiintymispalvelun laskutuksen eli toimii Esiintyjälle laskutuspalveluna. Suomen Keikkalaskun rooli laskutuspalveluna on avattu alla olevissa kohdissa. Esiintyjä vastaa siitä, että kaikki vahvistetuissa varauksissa ja laskutuspyynnöissä annettu tieto ja muu viestintä PMF:n ja Suomen Keikkalaskun kanssa pohjautuu totuuteen. Esiintyjä vastaa kaikesta virheellisestä tiedosta, jonka Esiintyjä PMF:lle tai Suomen Keikkalaskulle ilmoittaa. Ammattimaisesti toimiessaan Esiintyjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimuksen mukaista vähimmäiskorvausta.

 

8.2 Laskutus

Sopimus esiintymispalvelusta syntyy, kun esiintyjä hyväksyy varauspyynnön ja Tilaaja vahvistaa varauksen. Sopimus voi syntyä myös Esiintyjän ja Tilaajan välille muussa yhteydessä, jolloin Esiintyjä muodostaa sovittujen ehtojen mukaisesti laskun Palveluun ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Esiintyjä toimittaa Palvelun kautta laskutuspyynnön Esiintymispalvelusta. PMF toimittaa laskutustiedot Suomen Keikkalaskulle, joka vastaa Laskutuspalvelusta kohdassa 8.3 määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

 

8.3 Suomen Keikkalaskun käyttöehdot

 

8.3.1 Yleistä

‍Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä jätettyään laskutuspyynnön Suomen Keikkalaskulle. Näissä käyttöehdoissa on esitetty Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välisen sopimussuhteen sisältö. Suomen Keikkalasku varaa oikeuden päättää, kenet se hyväksyy palvelun käyttäjäksi. Suomen Keikkalasku laskuttaa palvelun käyttäjän puolesta niillä tiedoilla, jotka palvelun käyttäjä laskutuspyynnön yhteydessä toimittaa. Palvelun käyttäjä vastaa laskutuspyynnössä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

‍8.3.2 Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välinen suhde

‍Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välille muodostuu muodollinen työsuhde, joka ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Palvelun käyttäjä ei työskentele Suomen Keikkalaskun alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan oman työn tekijänä.  

‍8.3.3 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Palvelun käyttäjä on velvollinen antamaan Suomen Keikkalaskulle oikeat henkilötietonsa. Palvelunkäyttäjä on tietoinen, että hänet katsotaan oman työn suorittajaksi (sivutoiminen- tai päätoiminen yrittäjä) työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Palvelun käyttäjä ymmärtää. että hänelle voi muodostua velvollisuus hankkia YEL-vakuutus silloin, kun se on lakien ja säädöksien mukaan otettava. (Vuoden 2022 bruttoansioiden ylittäessä 8261,71€ ja yrittäjyyden jatkuessa yhtäjaksoisesti 4kk).Palvelun käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa, jos hänellä ylittyy vuoden aikana 8261,71€ yhteenlaskettuna kaikista mahdollisista hänen käyttämistään laskutuspalveluista tai muusta yrittäjätuloksi rinnastettavasta lähteestä. Jos 8261,71€ summa ylittyy on Suomen Keikkalasku velvollinenaloittamaan sairausvakuutusmaksua varten perittävät kulut (ks. 8.3.4. Kustannukset).

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että kaikki laskutuspyynnöissä annettu tieto ja muu viestintä Suomen Keikkalaskun kanssa pohjautuu totuuteen. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta virheellisestä tiedosta, jonka palvelun käyttäjä Suomen Keikkalaskulle ilmoittaa. Ammattimaisesti toimiessaan palvelun käyttäjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimuksen mukaista vähimmäiskorvausta.

Suomen Keikkalaskun palvelu ei kata vakuutuksia (tapaturma- tai vastuuvahinkovakuutus). Jos tehtävässä työssä edellytetään vakuutuksia, tulee palvelun käyttäjän järjestää vakuuttaminen itse.

‍8.3.4 Kustannukset

Palvelun käyttäjältä pidätetään palkanmaksun yhteydessä hinnaston mukainen palvelumaksu, sekä mahdolliset muut ennalta sovitut lisäveloitukset. Pakolliseen sairausvakuutusmaksuun vaadittava maksu, joka on 1,34% bruttopalkasta, peritään vain niiltä palvelun käyttäjiltä joilla on voimassa oleva YEL-vakuutus, tai joiden yritystuloksi rinnastettavat tulot ylittävät yhteenlaskettuna vuoden 2022 aikana 8261,71€.

8.3.‍5 Laskutus ja tulonmaksu

Suomen Keikkalasku sitoutuu laskuttamaan palvelun käyttäjän ilmoittaman laskutuspyynnön kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen jättämisestä olettaen, että laskutuspyynnössä on ilmoitettu kaikki laskutusta varten vaadittava tieto. Suomen Keikkalasku maksaa palvelun käyttäjälle laskutetun summan, josta on vähennetty palvelun käyttäjän ennakonpidätys (toimitetun verokortin mukaisesti) ja kohdassa4.mainitut kustannukset kolmen arkipäivän sisällä siitä, kun laskutettavan tahon maksusuoritus saapuu Suomen Keikkalaskun tilille. Suomen Keikkalasku vastaa mahdollisesta laskutukseen liittyvästä arvonlisäveron perimisestä ja tilittämisestä verohallinnolle. Suomen Keikkalasku vastaa työtuloilmoituksen teosta niihin suuntiin, joihin se on lakien mukaan toimitettava. Suomen Keikkalasku ei vastaan mahdollisista pankkien maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamasta viiveestä.  

‍8.3.6 Suomen Keikkalaskun vastuun rajoitukset

Suomen Keikkalasku ei vastaa laskutuspyyntöjen oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta. Suomen Keikkalaskun vastuulle ei kuulu palvelun käyttäjän ja laskutettavan tahon mahdollinen erimielisyyksien selvittäminen.

 

‍8.3.7 Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee Suomen Keikkalaskua ja palvelun käyttäjää kohtaan sitovasti voimaan, kun palvelun käyttäjä on hyväksynyt laskutuspyynnön yhteydessä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi.  

‍8.3.8 Salassapito

Suomen Keikkalasku sitoutuu pitämään kaiken palvelun käyttäjään liittyvän aineiston luottamuksellisena ja ehdottomasti salassa pidettävänä sekä käyttämään sitä ainoastaan Suomen Keikkalaskun sekä palvelun käyttäjän välisessä yhteistyössä.

8.3.9 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

8.4 Yritys tai toiminimi laskuttajana

Jos Esiintyjä tai yksi esiintyjistä on yritys tai toiminimi, esiintyjä toimii ns. läpilaskuttajana. Jokaisesta laskutuksesta vähennetään voimassa olevan hinnaston mukainen Esiintyjän palvelumaksu.

 

8.5. Palvelun hinnoittelu

Palveluun kuuluu vuosimaksu, toimitusmaksu ja Suomen Keikkalaskun käyttöehtojen mukainen palvelumaksu laskutuksen yhteydessä. Lisäksi Palveluun kuuluu valinnainen Premium-asiakkuus, joka on lisämaksullinen ominaisuus. PMF ja Suomen Keikkalasku pidättävät yksipuolisesti oikeuden hinnoittelun muutokseen.

 

8.6 Kulukorvaukset

Esiintyjä määrittelee omassa artistiprofiilissaan matkustuslisät, jotka lisätään perushintoihin. Esiintyjä voi saada matkustuslisän osuuden verovapaana kulukorvauksena palkan lisäksi Suomen Keikkalaskulta, kunhan Verohallinnon voimassa olevat edellytykset kulukorvauksille täyttyvät. 

 

8.7 Vastuun rajoitukset

PMF ja Suomen Keikkalasku Keikkalasku eivät vastaa laskutuspyyntöjen oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta. PMF:n ja Keikkalaskun vastuulle ei kuulu esiintyjän ja tilaajan mahdollinen erimielisyyksien selvittäminen.

 

9. Peruutusehdot ja sanktiot

Peruutusehdot sisältyvät  Esiintyjän ja Tilaajan väliseen Esiintymispalvelua koskevaan sopimukseen. Alla on Esiintymispalvelun sopimukseen erityisesti liittyvät peruutusehdot. Peruutusehtoihin kuuluvat myös ns. ylivoimaiset esteet. Mikäli Tilaaja on kuluttajan asemassa, peruutustilanteisiin  sovelletaan lisäksi Kuluttajainsuojalain pakottavia säännöksiä 38/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

 

9.1 Tilaaja peruuttaa esiintymisen

Tilaajan on peruutettava esiintyminen vähintään 30 vuorokautta ennen sovittua esiintymispäivämäärää. Tällöin Tilaaja on oikeutettu saamaan mahdollisesti maksamansa Esiintymispalvelun maksun täysimääräisenä takaisin. Mikäli Tilaaja peruuttaa Esiintymispalvelun myöhemmin, kuin 30 vuorokautta ennen Esiintymispalvelun ajankohtaa, Tilaaja ei ole miltään osin oikeutettu mahdollisen maksun palautukseen. Tällöin mahdollinen maksu, josta PMF ja Suomen Keikkalasku ovat vähentäneet omat palvelumaksut, välitetään Esiintyjälle.

 

9.2 Esiintyjä peruuttaa esiintymisen

Esiintyjällä on oikeus perua sovittu Esiintymispalvelu 30 vrk ennen sovittua esiintymistapahtumaa tai esiintymisen estävissä Esiintyjän sairaustapauksissa. Sairaustapauksissa Esiintyjällä on kuitenkin oikeus ja velvollisuus yrittää korvata sairastunut tai työkyvytön jäsen toisella henkilöllä. Mikäli jäsenen korvaaminen ei olennaisesti vaikuta Esiintymispalveluun, jäsenen korvaamisesta ei ole tarpeen tiedottaa Tilaajaa etukäteen.

Mikäli esiintyminen peruuntuu sairaustapauksen vuoksi,  Esiintyjän tulee toimittaa lääkärintodistus Tilaajalle ja PMF:lle kahden vuorokauden (2 vrk) sisällä peruutusilmoituksesta.

Mikäli Esiintyjä peruuttaa  sovitun Esiintymispalvelun vastoin tässä kohdassa määriteltyä tai laiminlyö toimittaa lääkärintodistuksen tässä kohdassa määritellyn mukaisesti, mahdollisesti maksettu Esiintymispalvelun maksu palautetaan Tilaajalle. Lisäksi Esiintyjä on velvollinen maksamaan peruutussanktion, joka on tällä hetkellä viisisataa euroa (500 €) PMF:lle. Peruutussanktion nettosumma jaetaan puoliksi PMF:lle ja Tilaajalle, jota peruutus koskee. PMF:lla on oikeus laskuttaa peruutussanktio Esiintyjältä tähän sopimukseen vedoten ja kuitata peruutussanktio yksipuolisesti Esiintyjälle maksettavista Esiintymispalvelua koskevista maksuista. Sanktioon sisältyy kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

9.3 Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä Esiintymispalvelun toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

9.3.1 Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset taikka Suomen hallituksen taikka viranomaisten suositukset yms.

9.3.2 Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai Esiintymispalvelun toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat, eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle ja PMF:lle sekä esitettävä luotettava selvitys ylivoimaisesta esteestä. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä, kenellekään ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

HUOM! Mikäli esiintyminen estyy Tilaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen, on Tilaaja siitä huolimatta velvollinen korvaamaan sopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

 

10. Esiintyjän ja Tilaajan vastuut

Esiintyjä ja Tilaaja vastaavat Palvelun sisällöstä ja yleisestä käyttämisestä lainmukaisesti ja hyviä tapoja noudattaen. PMF:lla on yksipuolinen oikeus poistaa Esiintyjän tai Tilaajan profiili Palvelun väärinkäytön seurauksena. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Esiintyjän maksamia vuosimaksuja ei palauteta.

Sekä Esiintyjä että Tilaaja vastaavat omalla toiminnallaan ja harkinnallaan sovitun Esiintymispalvelun onnistuneesta toteutuksesta. Esiintyjä vastaa hyvästä työstä ja täsmällisyydestä sekä sitoutuu noudattamaan Tilaajalta saamiaan esiintymisaikoja ja yleisestä järjestyksestä annettuja ohjeita. Tilaaja vastaa Esiintymispalveluun mahdollisesti liittyvistä viranomais-, tekijänoikeus- tai lupamaksuista ja muista Esiintyjästä riippumattomista kustannuksista. PMF ei vastaa miltään osin Tilaajan tai Esiintyjän velvoitteista.

 

11. Esiintyjän ja Tilaajan riitatilanteet

Mikäli Tilaaja tai Esiintyjä on tyytymätön sovitun Esiintymispalvelun toteutukseen, on sillä osapuolella velvollisuus pyrkiä sovittelemaan asia sopimuksen toisen osapuolen kanssa. Mikäli sovittelu Tilaajan ja Esiintyjän kesken ei onnistu, on tyytymättömällä osapuolella velvollisuus ilmoittaa asiasta PMF:n asiakaspalveluun yhden vuorokauden (1 vrk) kuluessa esiintymistapahtumasta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi sovitun Esiintymispalvelun aika, paikka, Tilaajan nimi, Esiintyjän nimi ja toteuttamatta jätetyt Esiintymispalvelun kohdat. Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät Esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön. Riitatilanteessa laskutusprosessi keskeytetään sovittelun ajaksi. Mikäli Tilaaja tai Esiintyjä ilmoittaa PMF:lle, ettei ole halukas jatkamana sovittelua, PMF ja Suomen Keikkalaskun toimivat Esiintymispalkkion laskutuksen osalta näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tilaaja ja Esiintyjä voivat halutessaan turvautua ulkopuolisen sovittajan apuun, jolloin he vastaavat sovittelijan kustannuksista puoliksi. PMF ja Suomen Keikkalasku eivät vastaa missään tilanteessa sovittelusta tai siihen liittyvistä kustannuksista.

 

12. Palvelun käytettävyys

PMF tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat Tilaajan ja Esiintyjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. PMF ei kuitenkaan vastaa Palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. PMF ei vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. PMF:lla on oikeus keskeyttää Palvelut niiden muutoksen, uudistuksen tai Palveluihin liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. PMF rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen Palvelun verkkosivuilla, mikäli se on mahdollista.

 

13. Asiakas- ja markkinointiviestintä

Tilaaja ja Esiintyjä antavat rekisteröityessään PMF:lle luvan lähettää Tilaajalle ja Esiintyjälle viestejä liittyen Palveluun. Palvelun Tilaajalla ja Esiintyjällä on myös mahdollisuus perua antamansa markkinointiviestintälupa niin halutessaan. Suoramarkkinointia ei ole kuitenkaan sellainen PMF:n harjoittama asiakasviestintä, jossa on kyse olemassa olevan asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavasta yhteydenpidosta.

 

14. Palvelun ylläpito ja virhetilanteet

PMF ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. PMF ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta. PMF ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. PMF ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Tilaaja tai Esiintyjä käyttää Palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat Tilaajan tai Esiintyjän aiheuttamia.

 

15. Oikeudet Palvelun sisältöön

Palvelun ulkoasu ja visuaalinen ilme ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat PMF:lla.

PMF:lla on oikeus käyttää kaikkea Palveluun ladattua materiaalia Palvelun myynti- tai markkinointitarkoitukseen. Käyttöoikeus jatkuu kahden (2) kuukauden ajan sen jälkeen, kun Esiintyjän rekisteröinti palveluun on päättynyt.

 

16. Tietoturva

Tilaaja ja Esiintyjä ovat tietoisia, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Tilaaja ja Esiintyjä vastaavat omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. PMF säilyttää kaikki Tilaajaa ja Esiintyjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. PMF järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Koska Tilaaja ja Esiintyjä käyttävät Palveluita julkisen tietoverkon välityksellä, PMF ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa, eikä vastaa mahdollisista tietoturvaan liittyvistä vaateista.

 

17. Käyttöehtojen muuttaminen

PMF on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja, mukaan lukien Palvelun hinnoittelua, ilmoitettuaan muutoksista Palvelun verkkosivuilla hyvissä ajoin ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa.

Mikäli Tilaaja tai Esiintyjä ei hyväksy uusia sopimusehtoja PMF:n ilmoitettua sopimusmuutoksesta, on Tilaajalla tai Esiintyjällä oikeus irtisanoa sopimus. Jos Tilaaja tai Esiintyjä toimittaa irtisanomisilmoituksen PMF:lle kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Tilaajaa tai Esiintyjää. Tilaaja tai Esiintyjä ovat tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Tilaajan tai Esiintyjän sopimussuhde PMF:ään päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan tai mikäli Tilaajalla tai Esiintyjällä on voimassaoleva Esiintymispalveluita koskeva sopimus, kyseisen sopimuksen velvoitteiden tultua hoidetuksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

 

18. Sopimuksen ja Palvelun voimassaolo ja päättyminen

PMF:n tarjoamaa Palvelua koskeva sopimus tulee Tilaajan tai Esiintyjän osalta voimaan, kun Tilaaja tai Esiintyjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi, antanut PMF:lle Palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot palvelun sisältämällä lomakkeella sekä rekisteröitynyt Palveluun, sekä saanut Palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sopimus tulee PMF:n osalta voimaan, kun Palvelu on hyväksynyt Tilaajan tai Esiintyjän rekisteröitymisen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tilaajalla tai Esiintyjällä on oikeus päättää sopimus Palvelun käytöstä milloin tahansa Palvelussa noudattamalla seitsemän (7) päivän irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättäminen ei kuitenkaan vapauta Tilaajaa ja Esiintyjää jo sovituista velvoitteista PMF:ää kohtaan.

PMF:llä on seuraavissa tapauksissa oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi jos

a) Tilaaja tai Esiintyjä on tahallaan tai törkeän huolimattomasti rikkonut näitä Käyttöehtoja;

b) Tilaaja tai Esiintyjä on toiminut muuten Käyttöehtojen vastaisesti eikä ole välittömästi ja ja viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan korjannut toimintaansa; tai

b) Tilaaja tai Esiintyjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja.

PMF:lla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tällöin PMF:n ja Tilaajan ja Esiintyjän välinen sopimus päättyy Palvelun lopettamisen hetkellä. Palvelun taikka Palvelua koskevan sopimuksen päättäminen ei kuitenkaan automaattisesti vaikuta Tilaajan ja Esiintyjän välisen Esiintymispalvelua koskevan sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus säilyy voimassa sovitun mukaisena.

 

19. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Käyttöehdoissa esitetyillä tavoilla. Riitatilanteissa näihin Käyttöehtoihin ja näiden Käyttöehtojen tarkoittamaan Palveluun, sekä Palvelusta tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan ensiasteena vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

20. Yhteystiedot

Pocket Manager Finland Oy
Y-tunnus: 3014372-3
Postiosoite: Kallenkatu 8, 80170 Joensuu
pocketmanagerfinland@gmail.com